Administrator i Sistemeve dhe i Rrjetit Kompjuterik

Niveli 5 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve

administrator i rrjeteve dhe sistemeve

Informata rreth programit

Ky program ju ofron studentëve njohurtë praktike dhe teorike të ndërlidhura me administrimin e sistemeve kompjuterike dhe të rrjetave. Programi është I dizajnuar sipas kërkesave të tregut duke ofruar mundësi të gjerë të punësimit.

Studentët që do të ndjekin shkollë profesionale, ju ofrohet mundësia për të mësuar aftësitë praktike në krjimin dhe administrimin e sistemeve dhe rrjetave kompjuterike të përbëra nga produket e Microsoft, Linux, Cisco si dhe menaxhimit të sistemeve të bazave të të dhënave, ëeb serverëve dhe të tjera.


Rezultatet e pritura

Ky program është për të mësuar parimet, teorinë dhe praktikën e menaxhimit të sistemit, duke përfshirë rrjetin e projektimit të sistemit, analiza, efikasitet dhe siguri. Programi i vë theksin në aftësitë praktike të bazuar në Windows dhe Unix platformat, por mëson parime të përgjithshme, së bashku me elementet e tyre teknike dhe etike. Programi përfshijnë administrimin e përgjithshëm të sistemit, rrjeteve bërthamë të përfshirë me punë të gjerë laboratorike, analizën e sigurisë dhe zbatimin e sa etj.


Kohëzgjatja e programit:

4 Semestra – Program 2 vjeqar

Kredi: 120


Fakte

 • Mbi 130 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e rrjetave kompjuterik të Cisco Netëorking Academy


Rezultatet e mësimit

 • Dizajnimit konfigurimi, administriti dhe optimizimi I rrjetave
 • Formulimin e zgjedhjeve teknike
 • Demonstrimi dhe administrimit I sistemeve operative
 • Aplikimi I analizave dhe dizajnimit sipas kërkesave të biznesit
 • Zhvillimi I strategjive për siguri të informacionit
 • Përshkrimi dhe analizimit hardwerike dhe softwerik si dhe komponentët e rrjetit
 • Njohuritë e rrjeteve, protokollet si dhe krahahsimi i modeleve të protokolleve
 • Menaxhimi me sisteme operative, sistemet software, shërbimet e rrjetit dhe të sigurisë.
 • Aftësi mbi vlerësimin dhe krahahsimit e sistemeve softwerike dhe teknologjive të reja.
 • Identifikimi i komponentëve të infrastrukturës dhe rolet kryejnë, dhe infrastrukturën e projektimit, duke përfshirë pajisjet, topologji, protokollet, sistemet software, menaxhimin dhe sigurinë
 • Analizim të performancës në sistemet e rrjeteve të ndërmarrjes

 

Apliko Online