Menaxhimi i Projekteve me MS Project

ms project

Menaxhimi i projekteve është një disiplinë që merret me organizimin dhe menaxhimin e resurseve në atë mënyrë projekti të kompletohet brenda fushës së veprimit, kualitetit, kohës dhe çmimit të paradefinuar.

Sfida e parë e menaxhimit të projekteve është që të sigurohet se projekti do të dorëzohet në kuadër të kushtëzimeve të caktuara. Sfida tjetër më e madhe është alokimi i optimizuar dhe integrimi i angazhimit të nevojshëm për t’i arritur objektivat e paradefinuara.

Pse ju duhet të mësoni programin MS Project?
Edhe pse për ta menaxhuar një projekt nevojiten shumë të dhëna, përdorimi i aplikacioneve do ta lehtësojë punën tuaj.

Përdorimi i aplikacioneve si MS Project do të ju ofrojë:

 • Shabllonë të gatshëm, të cilët ju mund t’i krijoni apo t’i shkarkoni nga interneti dhe pastaj ata i përshtatni sipas nevojave tuaja;
 • Aktivitete përsëritëse, në rast se keni aktivitete që përsëriten në periudha të caktuara kohore, MS Project u mundëson të krijoni një aktivitet i cili do të përsëritet për gjatë jetës së projektit;
 • Importimin e aktiviteteve ekzistuese, nëse keni krijuar apo keni pranuar aktivitete MS;
 • Projekti ju mundëson importimin e tyre nga MS Outlook apo nga MS Excel;
 • Shkëmbimin e informatave me MS Outlook dhe me MS Project Server;
 • Raporte të avancuara dhe mundësi për analizim. Përveç raporteve të integruara MS Project do të krijoj raporte dhe grafikone në MS Visio dhe në MS Excel, që bazohen në të dhënat e projektit tuaj.
 • Konsolidim të projekteve.

MS Project ju mundëson që të ndani projektin tuaj në pjesë të vogla, në mënyrë që anëtarët e ekipit të projektit të kenë mundësi ta vendosin dhe ta përcjellin progresin e projektit.

 

Kohëzgjatja: 3 ditë, apo 24 orë.

 

Vendi i mbajtjes: Prishtinë, Pejë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan

 

Ju do të mësoni:

 • Veglat për menaxhimin e projektit;
 • Konceptet elementare;
 • Projekti;
 • Planifikimi i projekteve;
 • Menaxhimi i orarit;
 • Komunikimi i informatave të projektit.

 

Përparësitë e përdorimit të aplikacioneve për menaxhimin e projekteve:

 • Gant Chart;
 • Network Diagram;
 • Work Brakedown;
 • Structure WBS;
 • Krijimi i projektit;
 • Puna me projekte;
 • Hyrje në MS Project;
 • Hapja e projekteve;
 • Ruajtja e projektit (Save);
 • Pamjet e ndryshme në MS Project;
 • Tabelat për aktivitete;
 • Përdorimi i veglës Zoom;
 • Krijimi i projektit të ri;
 • Vendosja e informatave në projekt;
 • Opsionet e kalendarit dhe caktimi i orarit të punës;
 • Aktivitetet;
 • Krijimi dhe modifikimi i aktiviteteve;
 • Kopjimi, zhvendosja dhe fshirja e aktiviteteve;
 • Krijimi, modifikimi dhe shfaqja e nën aktiviteteve dhe aktivitetit përmbledhës;
 • Aktiviteti përmbledhës i projektit Project Summary Task;
 • Kohëzgjatja e aktivitetit, angazhimi dhe vlerësimi;
 • Ndarja e aktivitetit;
 • Milestone;
 • Krijimi dhe modifikimi i aktiviteteve përsëritëse;
 • Përcaktimi i orarit dhe ndërlidhjet;
 • Lidhja Finish to Start (Përfundo për të Filluar);
 • Lidhja Start to Start (Fillo për të Filluar);
 • Lidhja Finish to Finish (Përfundo për të Përfunduar);
 • Lidhja Start to Finish (Fillo për të Përfunduar);
 • Lag dhe Lead;
 • Kushtëzimet dhe Afatet;
 • Kushtëzimi i aktivitetit;
 • Vendosja e afateve;
 • Tipi i aktivitetit;
 • Shënimet dhe Hiperlidhjet;
 • Vendosja e shënimit për aktivitet;
 • Vendosja e hiperlidhjes për aktivitet;
 • Kosto dhe Resurset;
 • Resurset;
 • Llojet e resurseve;
 • Ndërlidhja ndërmjet resursit, kohëzgjatjes dhe punës;
 • Krijimi dhe modifikimi i resurseve;
 • Kosto apo Shpenzimet;
 • Shpenzimet fikse dhe variabile;
 • Alokimi dhe modifikimi i shpenzimeve fikse;
 • Alokimi dhe modifikimi i resurseve për aktivitete;
 • Monitorimi i projektit;
 • Rruga kritike dhe aktiviteti kritik;
 • Monitorimi i progresit dhe ri caktimi i orarit;
 • Krijimi, ruajtja dhe fshirja e planit bazik;
 • Shfaqja dhe fshehja e vijave të progresit;
 • Shfaqja, fshehja e kolonave;
 • Radhitja dhe filtrimi i aktiviteteve;
 • Azhurnimi i progresit të aktivitetit;
 • Ricaktimi i orarit për aktivitetet e pakompletuara;
 • Shfaqja e orarit të planit aktual dhe atij bazik;
 • Përshtatja e programit MS Project;
 • Raportet në MS Project;
 • Shtypja dhe përcaktimi i madhësisë dhe parametrave të fletës.

 

Çmimi: 135 Euro

 

Apliko Online