Teknologji e Informimit dhe Komunikimit

Niveli 3 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve

Teknologji Informative dhe Komunikim

Informata rreth programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për pozitën e Teknologji informative dhe komunikim,  në mënyrë që të  dëshmojë për njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të funksionimit modern.

Me fitimin e kualifikimit Teknologji informative dhe komunikim, kandidati duhet të dëshmoj për njohuritë në përdorim të kompjuterit dhe njoh të pjesët të tij hardverike dhe softverike, të kryej kalkulime të ndryshme duke përdorur programin për llogaritje tabelare, të përpilojë projekte dhe ti organizojë me softver të caktuar,  të kryejnë hulumtime të ndryshme dhe  ti analizojnë me softver të caktuar për analiza statistikore, etj.


Rezultatet e pritura

 • Mbështët përdoruesit në idenfitikimin dhe zgjidhjen e problemeve teknike
 • Analizon kërkesat teknike për të përcaktuar formën e zgjidhjes së tyre
 • Dizajnon dhe planifikon bugjetin si dhe propozon projekte sipas nevojës
 • Instlaon Hardëare dhe softëare duke përfshirë rrjetin kompjuterike, bazën e të dhënave he komponentëve të sigurisë
 • Kryen mirëmbajtjen rutinorë të pajisjeve dhe sistemevbe operative


Kohëzgjatja e programit:

Kualifikim Modular

Kredi: 24 kredi


Fakte

 • Mbi 90 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e IT Essentials.


Rezultatet e mësimit

 Kandidatët do të demostrojnë njoihuri të proceseve në sitemet e TIK duke përfshirë dërgimin, marrjen dhe manipulimin e të dhënave

 • demonstrojnë njohuri të një pjesë të hardëare, softëare dhe komponentëve të komunikimit përdorur në sistemet e TIK
 • Kandidatët do të pregaditen për mirëmbajtjen e pjesëve hardëerike dhe softëerike
 • Do të pregaditen për analizimin e të dhënave dhe hulumtimeve me SPSS
 • Do të marrin njohuri rreth menaxhimit të projekteve
 • Do të pregaditen për udhëheqjen e ekipeve nga distanca

 

Apliko Online