Gjuhë Gjermane

Gjuhe Gjermane

 

Qëllimi i Programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe çertifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i para-avancuar dhe i avancuar, për ata të cilët kanë pak njohuri të gjuhës gjermane por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

 

Kush mund të ndjekë kurset e gjuhës:

Të gjithë ata të cilët kanë nevojë për njohuri në fushën e gjuhës gjermane dhe të cilëve u nevojitet gjuha gjermane, qoftë për studime apo punë dhe te cilët kane nevojë të zgjerojnë njohuritë në fushën e gjuhës për me tutje.

Personat që kërkojnë të promovohën në vendin e punës, të papunët, personat me aftësi të kufizuar, si dhe përsonat e caktuar të komunitetëve të ndryshme, në UBT kanë mundësi të trajnohën dhe certifikohën me njohuritë e gjuhës Gjermane. Iu destinohet edhe personave me kualifikim të lartë të cilët kane nevojë për njohjen e gjuhës Gjermane për ti përcjell zhvillimeve teknologjike të cilët nuk kanë njohuri të mjaftueshme në këtë fushë.

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe çertifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i para-avanacuar dhe i avancuar, për ata të cilët kanë pak njohuri të gjuhës frënge por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

Sipas nevojës dhe kërkesës organizohen edhe kurse për qëllime specifike, varësisht nga fusha së cilës i takojnë kandidatët e interesuar: ekonomi, juridik, mjekesi, edukim, media, arkitekturë, ndërtimtari etj.

 

Orët për një modul: 150 orë

Vetëstudim: 160 orë

Testimi: 10 orë

Cmimi mujor: 24 euro

 

Apliko Online