Gjuhe te Huaja

Gjuhe te tjera

INSTITUTI I GJUHËVE TË HUAJA

UBT ka themeluar Institutin e Gjuhëve të Huaja, krahas zhvillimit institucional dhe kërkesave për trajnime dhe certifikime në shkathtësit e gjuhëve të huaja. Meqënëse trendi i mësimit të gjuhëve te huaja për një kohë të gjatë ka qenë në rritje ne Europë, Këshilli i Europës ka hartuar Kornizën e Përbakshkët Europaine për mësimdhënien, mësimnxënien dhe vlerësimin e gjuhëve të huaja.

 

Përpos kësaj, studimet psikosociale kanë gjetur se të folurit i dy ose më shumë gjuhëve është një pasuri e madhe për zhvillimin e karrierës së individit. Njeriu që njeh më shumë gjuhe, vepron në më shumë mjedise qoftë pune apo shkolle, ndryshe nga folës të gjuhës së vetme, dhe këto dallime të ofrojnë disa përfitime.

 

Megjithatë, gjithnjë ka hapësirë, për të gjithë të cilët dëshirojnë që të fillojnë studimin e gjuhës, dhe të arrijnë të njëjtat nivele të rrjedhshmërisë si një njohës solid i gjuhës, dhe ende të korrin përfitime të njëjta.

 

KURSE TË PËRGJITHSHME INTENSIVE TË GJUHËS

– angleze,
– gjermane,
– frënge,
– italiane
– spanjolle
– turke etj.

 

Përparësitë dhe avantazhet e të mesuarit të gjuhëve të huaja në Institut:

 • Larmi kursesh
 • Metoda efikase të mësimdhënies
 • Kurse të përgjithshme dhe të veçanta intensive
 • Libra dhe manuale bashkëkohore
 • Nivele kursesh që përputhen me moshën interesimin dhe profesionin e të interesuareve
 • Grupe të vogla
 • Mësimi disa mujor
 • Stafi i specializuar dhe profesional
 • Kurse përgaditore të rregullta dhe intensive
 • Kurse adekuate për nevoja kulturore arsimuese dhe shkencore
 • Kurse që kanë të bëjnë me integrimin e vendit në BE
 • Kurse për nxënës, studentë dhe qytetarë si dhe për të gjitha institucionet e vendit
 • Shkrim akademik për nivele te ndryshme

 

Apliko Online