Gjuhë Angleze

Gjiuhe Angleze

 

Informata rreth programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i paraavnacuar dhe I avancuar  ata të cilët kanë pak njohuri  të gjuhës angleze por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.


Rezultatet e pritura

  • Shkathtësi në të shkruar
  • Shkathtësi në të lexuar
  • Dëgjim dhe bisedim
  • Zhvillimi I fjalorit të gjuhës angleze përmes bisedimit
  • Zhvillimi I mendimit kritik gjatë leximit të tesktit


Kohëzgjatja e programit:

Kualifikim Modular

Kredi: 54 kredi


Fakte

  • Mbi 110 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e gjuhëve të huaja


Lëndët

Lista e Moduleve të Obliguara Lista e Moduleve Zgjedhore
1 Niveli i Pare i Gjuhës Angleze 1 Niveli i Pare i Gjuhës Angleze
2 Niveli Dyte i Gjuhës Angleze 2 Niveli Dyte i Gjuhës Angleze
3 Niveli i Tretë i Gjuhës Angleze 3 Niveli i Tretë i Gjuhës Angleze
4 Niveli i Katërt i Gjuhës Angleze 4 Niveli i Katërt i Gjuhës Angleze
5 Niveli i Pestë i Gjuhës Angleze 5 Niveli i Pestë i Gjuhës Angleze
6 Niveli i Gjashtë i Gjuhës Angleze 6 Niveli i Gjashtë i Gjuhës Angleze
7 Anglishtja ne Biznes (Business English) 7 Anglishtja ne Biznes (Business English)
8 Anglishtja Ligjore 8 Anglishtja Ligjore
9 Anglishjta ne Marketing dhe Shitje 9 Anglishjta ne Marketing dhe Shitje

 

Apliko Online