Asistent Administrativ

Niveli 3 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve

Informata rreth programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për pozitën e Asistent Administrativ,  në mënyrë që të  dëshmojë për njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të funksionimit modern të një Asistenti Administrativ.

Me fitimin e kualifikimit studentëtduhet të dëshmoj për njohuritë në hartimin e shkresave, memorandumeve dhe e-mail-ave duke përdorur shembuj dhe udhëzime për hartimin efektiv të dokumenteve, strukturimin e tyre, etj.

Të dëshmoj për aftësitë e veta profesionale për caktimin e prioriteteve; menaxhimin e telefonatave; përdorimin efektiv të “Mail Merge” dhe të MS Outlook; përgatitjen e mbledhjeve dhe procesverbaleve; organizimin e ngjarjeve të ndryshme dhe organizmin efikas të skedimit dhe për të gjitha shkathtësitë dhe aftësitë tjera të cilat duhet ti ketë një Asistent ADMINISTRATIV


Rezultatet e pritura

  • Hartim efektiv te dokumenteve
  • Caktim te prioriteteve
  • Menaxhim te telefonatave
  • Përgaditje të procesverbaleve
  • Organizim te agjendave


Kohëzgjatja e programit:

Kualifikim Modular

Kredi: 24 kredi


Fakte

  • Mbi 80 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e administrimit te zyreve, administrator të ndërtesave etj.


Rezultatet e pritura

Shkathtësitë administrative
Sjellja me bashkëpunëtorë të vështirë 
Menaxhimi i stresit
Kujdesi ndaj konsumatorëve
Menaxhimi dhe organizimi i zyrës
Korrespondenca moderne e Biznesit 
Menaxhimi i kohës
Shkathtësitë e komunikimit
Prezantimi efektiv
Financat për jofinacier
IT
Perpilimi I raporteve
Marketingu në praktikë
Matematika Elementare

 

Apliko Online