Komunikimi i liderëve/institucioneve me mediat/publikun

Komunikim Publik

Komunikimi me publikun i liderëve dhe i institucioneve është thelbësor për një shoqëri. Por, si po bëhet sot ky komunikim, në kohë e mundësive të pakufizuara, të ofruara nga zhvillimi i teknologjisë? Çfarë duhet të dijë publiku për aktivitetet e një lideri/institucioni dhe çfarë po i ofrohet? Cili është roli i gazetarëve/medias në këtë mes? A po keqpërdoren mundësitë e ofruara nga teknologjia? Cilat figura publike ia panë sherrin komunikimit të keq me publikun dhe në cilat raste? Si vepruan e si do të duhet të vepronin? Cilat ishin gabimet më të rënda në komunikimin me publikun nga institucionet e vendit? Cilat janë parimet bazë që duhet të kemi parasysh gjatë komunikimit me publikun/median? Cilat institucione kanë qasje të mirë e cilat qasje të gabuar në komunikimin me publikun?

Liderët/institucionet duhet të kryejnë punën e tyre dhe ta bëjnë publike atë! A po e bëjnë sa duhet dhe si duhet ta bëjnë këtë?

Punëtoria do të organizohet në zyrat e UBT-së në: Prishtinë, Pejë, Gjilan, Prizren dhe Ferizaj

Shënim: PUNËTORIA ËSHTË NJËDITORE, ZGJAT 6 ORË

Apliko Online