Zhvillues i Aplikacioneve

Niveli 5 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve

Zhvillues i Aplikacioneve

Informata rreth programit

Programi Zhvillues I Aplikacioneve ju ofron marrjen e njohurive që mund të përdoren për të projektuar, zhvilluar dhe implementuar zgjidhje softëerike për bizneset dhe produktet e tyre.

Të diplomuarit në shkollën progresionale për Zhvillues të Aplikacioneve zhvillojnë njohuritë dhe shkathttësitë e tyre për të punuar në industrinë e teknologjisë së informacionit në pozitat si: zhvillues aplikacioni, programmer, inxhinierë I softëerit, analistë I sistemeve, arkitektë softëerik etj.


Rezultatet e pritura

 • Zhvillimin e aplikacioneve përmes gjuhëve programuese Java, C#, PHP
 • Dizajnimin dhe strukturimin e bazave të të dhënave
 • Ndërlidhjen e platformave të ndryshme softëerike
 • Implementimin e sigurisë gjatë zhvillimit të aplikacioneve
 • Testimin e aplikacioneve dhe zgjidhjen e shpejtë të problemeve (Troubleshoot)
 • Demonstrimi dhe administrimit të kodit burimor
 • Aplikimi I analizave dhe dizajnimit sipas kërkesave të biznesit


Kohëzgjatja e programit:

4 Semestra – Program 2 vjeqar

Kredi: 120


Fakte

 • Mbi 160 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e Zhvillimi të Aplikacioneve dhe të certifikuar nga Microsoft, Oracle etj


Rezultatet e mësimit

 • Kandidate do të mësojhë të zhvillojë aplikacionet e softuerit që e bën përdorimin efikas dhe të sigurt të shërbimeve
 • Duke përdorur teknologjitë e specializuara dhe të avancuara do të analizoje dhe propozoje arkitektura të ndryshme softëerike.
 • Kandidati do të aplikoj parimet e ndërveprimit njeri-kompjuter në projektimin sistemeve softwerike.
 • Analizuar një problem dhe të identifikojë të dhënat e duhura, komponentet hardëare dhe / ose softëare kërkesat për të zhvilluar një zgjidhje të realizueshme.
 • Përdorimin e mjeteve dhe praktikat që mbështesin procesin e dokumentacionit të softëare.
 • Do të dokumentojë kërkesat e sistemet dhe do të zhvillojë dokumentacion për klientët sipas pajisjeve hardwerike ekzistuese
 • Studentët do të punojnë në mënyrë bashkëpunuese dhe në mënyrë efektive në ekipe për të arritur një qëllim të përbashkët.
 • Do të analizojne teknologji të lokale dhe globale informacionit (IT) trendet, duke njohur ndikimet e TI në çështje dhe përgjegjësitë kulturore, ekonomike, etike dhe ligjore.

 

Apliko Online